سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩
کلاس های برگزار شده انجمن معرفت شناسی تا سال 90

ردیف

عنوان کلاس آموزشی

مدرس

سال

دوره

مکان

1

آموزش مقدماتی معرفت شناسی

حجت الاسلام والمسلمین حسن معلّمي

83

اول

انجمن معرفت شناسی

2

آموزش معرفت‌ديني

حجت الاسلام والمسلمین حميدرضا رضانيا

84

اول

انجمن معرفت شناسی

3

معرفت شناسی (2)

حجت الاسلام والمسلمین احمد ابوترابی

84

اول

انجمن معرفت شناسی

4

آموزش مقدماتی معرفت شناسی

حجت الاسلام والمسلمین حميدرضا رضانيا

85

دوم

انجمن معرفت شناسی

5

آموزش معرفت‌ديني

حجت الاسلام والمسلمین حميدرضا رضانيا

85

دوم

انجمن معرفت شناسی

6

معرفت شناسی (2)

حجت الاسلام والمسلمین احمد ابوترابی

86

دوم

انجمن معرفت شناسی

7

معرفت شناسی (2)

حجت الاسلام والمسلمین احمد ابوترابی

87

دوم

انجمن معرفت شناسی

8

دورۀ تکمیلی فلسفه دکارت(1)

( بررسی ونقد آرای برخي فيلسوفان مهم غرب ومعاصر)

حجت الاسلام والمسلمین حسن معلّمي

87

اول

انجمن معرفت شناسی

9

دورۀ تکمیلی فلسفه دکارت(2)

( بررسی ونقد آرای برخي فيلسوفان مهم غرب ومعاصر)

حجت الاسلام والمسلمین حسن معلّمي

88

اول

انجمن معرفت شناسی

10

دورۀ تکمیلی فلسفه کانت(1)

( بررسی ونقد آرای برخي فيلسوفان مهم غرب ومعاصر)

حجت الاسلام والمسلمین حسن معلّمي

88

اول

انجمن معرفت شناسی

11

دورۀ تکمیلی فلسفه کانت(2)

( بررسی ونقد آرای برخي فيلسوفان مهم غرب ومعاصر)

حجت الاسلام والمسلمین حسن معلّمي

89

اول

انجمن معرفت شناسی

12

درآمدی برمعرفت شناسی ومبانی معرفت دینی؛ آموزش مقدماتی

حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری

89

اول

انجمن معرفت شناسی

13

درآمدی برمعرفت شناسی ومبانی معرفت دینی؛ آموزش مقدماتی

حجت الاسلام والمسلمین استاد عابدي نژاد

89

دوم

انجمن معرفت شناسی

14

معرفت شناسي ديني

حجت الاسلام والمسلمین عسكر ديرباز

89

اول

انجمن معرفت شناسی

15

معرفت شناسي ديني

حجت الاسلام والمسلمین عبدا.... محمدي

89

اول

انجمن معرفت شناسی

16

معرفت شناسی عمومی

حجت الاسلام والمسلمین نادعلی علی نیا خطیر

90

اول

انجمن معرفت شناسی

17

معرفت شناسی دینی

حجت الاسلام والمسلمین استاد میرزایی

90

اول

انجمن معرفت شناسی


اخبار
منابع معرفت شناسي
نشست ها
کلاس ها
پيوندها