سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

منابع معرفت شناسي (کتاب)

 

نگاهي به معرفت‌شناسي در فلسفه غرب/ حسن معلمي.- تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، دانش و انديشه معاصر، ۱۳۸۰.  

معرفت‌شناسي از ديدگاه فلاسفه اسلامي و غربي/ تأليف حسين ابراهيميان.- قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مرکز انتشارات، ۱۳۷۲. 

معرفت‌شناسي ديني/ محمد فنايي اشکوري.- تهران: برگ، ۱۳۷۴. 

فلسفه دين: معيار ارزيابي عقايد ديني، مباني معرفت‌شناسي باورهاي ديني، تجربه ديني و ادله اثبات وجود خدا/ محمد حسين‌زاده.- قم: حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي، مرکز انتشارات، ۱۳۷۶. 

معرفت‌شناسي/ گردآوري محمد حسين‌زاده.- ويرايش ؟.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۷۷. 

واقع‌گرايي سازنده : جنبه‌هاي نوين در جنبش معرفت‌شناسي/ نويسنده فريتز والتر؛ مترجمان سهيل بيگدلي، پروانه خسروي‌زاده.- قم: مترجمان، ۱۳۷۶. 

معرفت‌شناسي/ حسن معلمي.- تهران: کانون انديشه جوان، ۱۳۷۸. 

درآمدي بر معرفت‌شناسي معاصر و ديني/ محمدتقي فعالي؛ ويراستار رضا بابايي.- قم: معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، ۱۳۷۷. 

علم حضوري: سنگ بناي معرفت بشري و پايه‌اي براي يک معرفت‌شناسي و مابعدالطبيعه متعالي/ محمد فنائي اشکوري.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۷۵. 

تاريخ معرفت‌شناسي/ ديويد. و. هاملين؛ ترجمه شاپور اعتماد.- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۷۴. 

درآمدي موضوعي بر معرفت‌شناسي معاصر/ موزر، مولدر وتروت؛ مترجم رحمت‌الله رضايي.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۵. 

نگاهي به معرفت‌شناسي در فلسفه اسلامي/ حسن معلمي.- تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۷۸. 

نقدي بر مباني معرفت‌شناسي اومانيستي و درآمدي بر مبناي معرفت‌شناسي ديني/ مريم صانع‌پور.- تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، ۱۳۷۸. 

نگاهي انتقادي به معرفت‌شناسي جديد/ نويسندگان نيکلاس اوريت، الک فيشر؛ ترجمه و نقد حسن عبدي.- قم: موسسه آموزشي و پرورشي امام خميني (ره)، انتشارات، ۱۴۳۱ق. = ۲۰۱۰م. = ۱۳۸۹.

معرفت ديني از منظر معرفت‌شناسي/ علي رباني گلپايگاني.- تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه جوان، ۱۳۷۸.  

معرفت‌شناسي اسلامي، طرح، برنامه، عملکرد/ تهيه و تدوين مؤسسه جهاني انديشه اسلامي.- تهران: ايران و اسلام، ۱۳۷۴. 

معرفت‌شناسي در عرفان/ حسين ابراهيميان.- قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مرکز انتشارات، ۱۳۷۸. 

معرفت‌شناسي/ نويسنده اي. س. گريلينگ، اسکات استرجن، ام. جي. مارتين؛ [مترجم] امير مازيار.- تهران: نشر جهاد، ۱۳۸۰. 

معرفت‌شناسي رياضي: ويتگنشتاين و کواين/ سهراب علوي‌نيا.- تهران: نيلوفر، ۱۳۸۰. 

معرفت‌شناسي ديني/ محمدتقي فعالي.- قم: انجمن معارف اسلامي ايران، ۱۳۸۰. 

معرفت‌شناسي: قضاياي حقيقيه و خارجيه در منطق قديم و منطق جديد/ محمد مرادي افوسي.- تهران: دانش و انديشه معاصر، ۱۳۸۰. 

آشنايي با معرفت‌شناسي/ منصور شمس؛ تهيه‌شده در انجمن معارف اسلامي ايران.- قم: آيت عشق، ۱۳۸۲. 

باور به خدا: درآمدي بر معرفت‌شناسي ديني/ جرج ماوردس؛ مترجم رضا صادقي.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۲. 

پژوهشي تطبيقي در معرفت‌شناسي معاصر/ محمد حسين‌زاده.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۲. 

نيچه و معرفت‌شناسي/ آروين مهرگان.- تهران: طرح نو، ۱۳۸۲. 

مقدمه‌اي بر فلسفه اسلامي معاصر/ محمد فنايي‌اشکوري.- قم: ،: موسسه آموزشي و پرورشي امام خميني (ره)، انتشارات، ۱۴۳۱ق. = ۲۰۱۰م. = ۱۳۸۹. 

مفاهيم بنيادين در معرفت‌شناسي/ آثاري از پلنتينگا، پالک، کاسلو؛ برگردان محمد حسين‌زاده.- قم: زلال کوثر، ۱۳۸۲. 

لزوم گرايش به معرفت‌شناسي خردمندانه در برابر مسائل و مشکلات پيچيده: اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اخلاقي و اقتصادي ايران/ نظام‌الدين قهاري.- تهران: چاپخش، ۱۳۸۳-. 

درآمدي بر معرفت‌شناسي باستان‌شناسي/ حکمت‌الله ملاصالحي.- تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۲. 

دوره‌اي فشرده از معرفت‌شناسي تطبيقي: معرفت‌شناسي از ديدگاه فلاسفه اسلام و غرب/ حميد بخشنده.- قم: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۰. 

معرفت‌شناسي/ حسن معلمي؛ [براي] مرکز جهاني علوم اسلامي، دفتر برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي.- قم: مرکز جهاني علوم اسلامي، ۱۳۸۳. 

معرفت‌شناسي اجتماعي: طرح و نقد مکتب ادينبورا/ سعيد زيباکلام.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۴. 

از يقين تا يقين: راه نو معرفت‌شناسي و متافيزيک/ يحيي يثربي.- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۸۳. 

درآمدي بر معرفت‌شناسي و مباني معرفت ديني/ محمد حسين‌زاده.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۴. 

درآمدي بر معرفت‌شناسي/ غلامرضا فياضي؛ تدوين و نگارش مرتضي رضايي، احمدحسين شريفي.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۶. 

معرفت‌شناسي باور ديني از ديدگاه پلنتينگا/ حسين عظيمي دخت شورکي.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵. 

پيشينه و پيرنگ معرفت‌شناسي اسلامي/ حسن معلمي.- تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، سازمان انتشارات، ۱۳۸۶. 

کاوشي در ژرفاي معرفت‌شناسي/ محمد حسين‌زاده.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۶. 

از قبض معنا تا بسط دنيا: (معرفت‌شناسي انتقادي در فرآيند عرفي‌گرايي دکتر سروش)/ داوود مهدوي‌زادگان.- تهران: دانش و انديشه معاصر، ۱۳۷۹. 

مباني انديشه اسلامي ۱: درآمدي بر معرفت‌شناسي و مباني معرفت ديني/ محمد حسين‌زاده.- [ويراست۲].- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۸. 

بديهي و نقش آن در معرفت‌شناسي/ عباس عارفي.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۹. 

الهيات الهي و الهيات بشري (مدخل)/ محمدرضا حکيمي.- قم: دليل ما، ۱۳۸۸. 

معرفت‌شناسي: مقدمه‌اي بر نظريه شناخت/ لوئيس پي. پويمن؛ ترجمه و تحقيق رضا محمدزاده.- تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، ۱۳۸۷. 

درآمدي به نظام حکمت صدرائي/ عبدالرسول عبوديت.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انسانيa ؛ قم : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۸-. 

توجيه باور: آري يا نه؟ بررسي آراي ويليام آلستن/ محمدعلي مبيني.- قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، معاونت پژوهشي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۹. 

حکمت متعاليه/ حسن معلمي.- قم: مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، مرکز نشر هاجر، ۱۳۸۷. 

خيال از نظر ابن‌سينا و صدرالمتالهين/ زهره برقعي.- قم: موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۸۹. 

فلسفه افلاطون/ غلامرضا رحماني.- قم: موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۸۹. 

درآمدي بر روش تکاملي/ مولف احمد عابدي؛ مقدمه عبدالعلي رضايي.- [ويراست؟].- تهران: [بي‌نا]، [؟ ۱۳۸۸]. 

معرفت‌شناسي/ اسماعيل پرور.- قم: فجر ولايت، ۱۳۸۷. 

نهضت علمي و فرهنگي از نگاه امام خميني(ره)/ علي‌اصغر کوثري، محمدرضا کتابي، ابراهيم نيک‌منش؛ تهيه و تدوين دفتر جنبش نرم‌افزاري و توسعه علوم اسلامي.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۶. 

نهضت نرم‌افزاري از نگاه مقام معظم رهبري/ مصطفي جمالي، علي‌اصغر کوثري، مهدي قربان‌زاده؛ تهيه و تدوين دفتر جنبش نرم‌افزاري و توسعه علوم‌اسلامي.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۷. 

خوب چيست؟ بد کدام است؟/ احمدحسين شريفي.- قم: موسسه آموزشي و پرورشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۸. 

معرفت‌شناسي/ کريستوفر هميلتون؛ مترجم رضا صادقي.- تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، ۱۳۸۸. 

مباني نظري نهضت نرم‌افزاري/ سيد محمدمهدي ميرباقري.- قم: موسسه فرهنگي فجر ولايت، ۱۳۸۷. 

نظام فکري/ سيد محمدمهدي ميرباقري.- قم: موسسه فرهنگي فجر ولايت، ۱۳۸۷. 

گفتمان مهدويت: مقاله‌هاي گفتمان هشتم/ تهيه موسسه پژوهشي انتظار نور وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.- قم: شباب الجنه، ۱۳۸۶. 

معرفت شناسي ديني ۳: نگاهي معرفت شناختي بر وحي، الهام، تجربه ديني و عرفاني و فطرت/ محمد حسين‌زاده.- قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ۱۳۹۰.

علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي و تطبيق آن با روان‌شناسي جديد/ مولفين حسن احدي ، شکوه‌السادات بني‌جمالي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۶۶.  

نظريه معرفت در فلسفه کانت/ يوستوس هارتناک؛ ترجمه غلامعلي حداد عادل.- تهران: فکر روز، ۱۳۷۶. 

ننظريه شناخت/ نوشته م. ک. فورت ؛ ترجمه فرهاد نعماني [و] منوچهر سناجيان.- تهران: کتابهاي جيبي ؛ اميرکبير، ۱۳۵۶. 

نظريه شناخت کانت/ يوستوس هارتناک؛ ترجمه علي حقي.- تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، ۱۳۷۶. 

وجود و نظريه شناخت/ والتر ترنس استيس؛ ترجمه عزيزالله افشار.- تهران: حکمت، ۱۳۸۶. 

شرحي بر "تمهيدات" کانت: مقدمه‌اي بر فلسفه انتقادي/ ماکس آپل؛ ترجمه محمدرضا حسيني بهشتي.- تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ۱۳۷۵-. 

نظريه شناخت/ رودريک چيسلم؛ ترجمه مهدي دهباشي.- تهران: حکمت، ۱۳۷۸. 

نظريه شناخت در فلسفه اسلامي (تقريرات استاد دکتر مهدي حائري يزدي)/ عبدالله نصري.- تهران: دانش و انديشه معاصر، ۱۳۷۹. 

نظريه شناخت اسپينوزا/ جورج هنري ردکليف پارکينسون؛ مترجم مسعود سيف.- تهران: علمي و فرهنگي، ۱۳۸۰. 

بوعلي‌سينا: شيخ‌الرئيس ابوعلي حسين بن عبدالله فيلسوف و پزشک نامدار ايراني نويسندگان شرف‌الدين خراساني (شرف) ...[و ديگران]/ زيرنظر کاظم موسوي بجنوردي.- همدان: بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا؛ تهران: دايره‌المعارف بزرگ اسلامي، ۱۳۸۸. 

معرفت‌شناسي: مقدمه‌اي بر نظريه شناخت/ لوئيس پي. پويمن؛ ترجمه و تحقيق رضا محمدزاده.- تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، ۱۳۸۷. 

اجتهاد و بررسي روشهاي آن/ دفتر فرهنگستان علوم اسلامي.- قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامي، ۱۴۲۸ ق= ۲۰۰۸ م= ۱۳۸۷. 

تربيت به کجا ره مي‌سپرد؟ بضميمه روشهاي آموزشي، شناخت‌شناسي ژنتيک ، يادگيري/ اثر ژان پياژه ؛ ترجمه منصور ، دادستان.- [ويرايش ۲].- تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۶۹. 

شناخت‌شناسي در قرآن/ جوادي آملي ، ويرايش حميد پارسا.- قم: مرکز مديريت حوزه علميه قم، ۱۳۷۰. 

شناخت‌شناسي/ نوشته حبيب‌الله طاهري آکردي.- قم: مؤسسه در راه حق، ۱۳۶۱. 

کانت و متفکران اسلامي/ ابوالقاسم مستشاري.- تهران: جامعه پژوهشگران، ۱۳۷۸. 

درآمدي بر فلسفه تاريخ [هستي‌شناسي، شناخت‌شناسي، روش‌شناسي]/ مايکل استنفورد؛ ترجمه احمد گل محمدي.- تهران: نشر ني، ۱۳۸۲. 

پژوهشي تطبيقي در هستي‌شناسي و شناخت‌شناسي ملاصدرا و وايتهد: فيلسوفان مشهور فلسفه پويشي شرق و غرب/ تحقيق، نقد، بررسي و مقايسه از مهدي دهباشي.تهران: نشر علم، ۱۳۸۶. 

منطق و شناخت شناسي از نظر حضرت استاد مصباح به ضميمه روش‌شناسي علوم/ عسکري سليماني اميري.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۸. 

شناخت‌شناسي: مفاهيم کليدي در فلسفه/ کريستوفر نوريس؛ برگردان ناصرالدين علي تقويان.- تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ۱۳۸۹. 

فلسفه نوين تاريخ حاوي اصول نظريات و فرضيه‌هاي پرفسورآرنولد تاين بي در تحليل و توجيه کل تاريخ بشر از آغاز ظهور تمدن تا به امروز/ آرنولد تاين بي؛ ترجمه و تلخيص بهاءالدين پازارگاد.- [بي‌جا]: فروغي، ۱۳۵۶.

نگاهي انتقادي به معرفت‌شناسي جديد/ نويسندگان نيکلاس اوريت، الک فيشر؛ ترجمه و نقد حسن عبدي.- قم: موسسه آموزشي و پرورشي امام خميني (ره)، انتشارات، ۱۴۳۱ق. = ۲۰۱۰م. = ۱۳۸۹.

توجيه و نقد رويه قضايي/ ناصر کاتوزيان.- تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۷.

دفاع از خرد ناب: تبييني عقل گرايانه از توجيه پيشين/ لورنس بونجور؛ مترجم رضا صادقي.- قم: مهرخوبان، ۱۳۸۲.

معرفت‌شناسي: مقدمه‌اي بر نظريه شناخت/ لوئيس پي. پويمن؛ ترجمه و تحقيق رضا محمدزاده.- تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، ۱۳۸۷.

صدق چيست و لسانش کيست/ نوشته علي المحمدي زنجاني.- قم: علي المحمدي الزنجاني، ۱۳۶۳.

تحليلي بر نظريه صدق تارسکي/ علي‌اکبر احمدي.- تبريز: دانشگاه تبريز، مؤسسه تحقيقاتي علوم اسلامي - انساني، ۱۳۸۲.

معيار ثبوتي صدق قضايا/ احمدحسين شريفي.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۷.

توجيه باور: آري يا نه؟ بررسي آراي ويليام آلستن/ محمدعلي مبيني.- قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، معاونت پژوهشي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۹.

مفهوم عرفان/ علي موحديان عطار.- قم: دانشگاه اديان و مذاهب، ۱۳۸۸.

آشنايي با فيلسوفان مسلمان: (خواجه نصيرالدين طوسي)/ فضل‌الله حسيني، غلامرضا ميناگر.- تهران: کانون انديشه جوان، ۱۳۸۶.

تفرج در باغ حکمت، توصيه به جويندگان حقيقي معنا: تاملاتي بر تعاليم معنوي فريتيوف شووان (شيخ عيسي نورالدين احمد) حکيم و عارف سوئيسي/ جيمز اس. کاتسينگر؛ ترجمه محمدحسين صالحي.- قم: دانشگاه اديان و مذاهب، ۱۳۸۸.

فلسفه آزاد/ رضا صدر؛ به اهتمام باقر خسروشاهي.- [ويرايش ۲].- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۷۷.

واحد در اديان/ فردريک کاپلستون؛ ترجمه محمود يوسف ثاني.- قم: دانشگاه اديان و مذاهب، انتشارات، ۱۳۸۸.

داستايفسکي: جدال شک و ايمان/ ادوارد هلت کار؛ مترجم خشايار ديهيمي.- تهران: طرح نو، ۱۳۷۷.

 

شک و شناخت: المنقذ من الضلال/ ابوحامد غزالي؛ ترجمه صادق آئينه‌وند.- تهران: اميرکبير، ۱۳۶۲.

از شک تا يقين (بر مبناي اصالت ايمان و استقلال معرفت‌شناسي دين)/ بهاءالدين خرمشاهي.- قم: دفتر نشر معارف، ۱۳۸۴.

شک مي کنم پس هستم: بررسي انديشه‌هاي رنه دکارت/ محمد ابراهيم بخشنده.- تهران: کانون انديشه جوان، ۱۳۸۸.

شکاکيت: نقدي بر ادله/ علي عسگري يزدي.- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۸۱.

دين و معرفت/ ژان پپين...[و ديگران]؛ ترجمه اعظم پويا.- تهران: صراط، ۱۳۸۸.

از يقين تا يقين: راه نو معرفت‌شناسي و متافيزيک/ يحيي يثربي.- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۸۳.

يقين گمشده: گفت و گوهايي درباره فلسفه دين/ عبدالله نصري.- تهران: سروش (انتشارات صدا و سيما)، ۱۳۸۰.

در باب يقين/ لودويک ويتگنشتاين؛ ترجمه مالک حسيني.- تهران: هرمس، ۱۳۷۹.

رساله هفت رکن دين در عبادات اهل يقين: رساله‌اي در عقايد و آداب عبادي مسلمانان شيعه اسماعيلي/ نويسنده اميرحسين شاه‌خليلي.- تهران: چشم انداز، ۱۳۸۶.

من رسائل الامام محي‌الدين‌بن عربي الحاتمي الطائي: ۱. الفناء في المشاهده ۲. اليقين ۳. الاسفار في نتائج الاسفار ۴. تفليس ابليس ۵. القسم الالهي بالاسم الرباني/ تحقيق و تعليق عبدالرحمن حسن محمود.- قاهره: مکتبه عالم الفکر، ۱۴۱۴ - ۱۴۱۶ق.= ۱۹۹۴ - ۱۹۹۶م.= ۱۳۷۳ - ۱۳۷۵.

بي‌دليلي باور: تاملي در در باب يقين ويتگنشتاين/ مينو حجت.- تهران: هرمس، ۱۳۸۷.

العقائد الکبري بين حيره الفلاسفه و يقين الانبياء/ تاليف محمد عثمان الخشت.- دمشق؛ القاهره: دار الکتاب العربي، ۲۰۱۰ م. = ۱۳۸۹.

مطابقت صور ذهني با خارج: پژوهشي درباره رئاليسم معرفت‌شناختي و ارزش شناخت/ عباس عارفي.- تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۸۸.

فلسفه يا پژوهش حقيقت= Philosophy , man's research for reality/ تأليف چند تن از استادان فلسفه در انگلستان؛ با همکاري و زيرنظر لوين؛ ترجمه جلال‌الدين مجتبوي.- تهران: حکمت، ۱۳۷۰.

زبان ، حقيقت و منطق= Language , Truth and Logic/ نوشته الف. ج. آير ؛ ترجمه منوچهر بزرگمهر.- [تهران]: دانشگاه صنعتي آريامهر [شريف]، ۱۳۵۶.

تحقيق در حقيقت علم/ نگارش عبدالمحسن مشکوه‌الديني.- [ويرايش ۲].- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۶۴.

مباحثي در فلسفه رياضي ؛ برهان گودل و حقيقت و برهان= Godel's proof: Routledge kegan paul/ نويسندگان ارنست ناگل ؛ ج. نيومن و آلفرد تارسکي ؛ مترجم محمد اردشير.- تهران: مولي، ۱۳۶۴.

حقيقت روح: دانشي اندک از علم الارواح/ احمد زمرديان.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۷۳.

پرسش از حقيقت انسان: مطالعه‌اي تطبيقي در آراء ابن عربي و هايدگر/ علي‌اصغر مصلح.- قم: کتاب طه، ۱۳۸۴.

در جستجوي حقيقت/ نويسنده: م. اج. فينلي ؛ مترجم ط. ميکائيليان.- تهران: حيات ابدي، ۱۳۶۰.

شريعت، طريقت، و حقيقت/ غلامرضا سليم.- تهران: روزنه، ۱۳۸۰.

در جستجوي حقيقت/ با مقدمه و تصحيح علي‌اکبر شهابي.- تهران: کتابخانه مدرسه چهل‌ستون ـ مسجد جامع تهران، [بي‌تا].

مونادولوژي و چند مقاله فلسفي ديگر= Monadology and other philosophical essays/ گوتفريد ويلهلم فون لايبنيتز؛ ترجمه به انگليسي از پال شاکر و ان. مارتين شرکر؛ ترجمه عبدالکريم رشيديان.- تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ۱۳۷۲.

آيا انسان پيروز خواهد شد؟: حقيقت و افسانه در سياست جهاني/ نوشته اريک فروم؛ ترجمه عزت‌الله فولادوند.- تهران: مرواريد، ۱۳۶۲.

حقيقت و افسانه/ تأليف برتراند راسل؛ ترجمه منصور مشگين‌پوش.- تهران: رازي، ۱۳۶۱.

نقد و حقيقت/ رولان بارت؛ ترجمه شيرين‌دخت دقيقيان.- تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۷.

علم در خدمت انسان/ نوشته محمدتقي جعفري تبريزي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۴۴.

پندارگسترش پذيري بي پايان حقيقت/ اميرمهدي بديع؛ ترجمه احمد آرام.- تهران: بنياد فرهنگ ايران، ۱۳۵۴.

پلوراليسم: دين، حقيقت، کثرت/ هادي صادقي.- قم: نهاد نماديندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، معاونت امور اساتيد و دورس معارف اسلامي، ۱۳۷۷.

کانت و متفکران اسلامي/ ابوالقاسم مستشاري.- تهران: جامعه پژوهشگران، ۱۳۷۸.

نقد مباني هرمنوتيکي نظريه قرائت‌هاي مختلف از دين/ قربانعلي هادي.- قم: جامعه المصطفي العالميه، ۱۳۸۸.

تعهد به حقيقت/ تأليف محمد فنايي اشکوري.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۷۸.

ابوسعيد ابوالخير: حقيقت و افسانه/ فريتس ماير؛ ترجمه مهرآفاق بايبوردي؛ ويراستار محمدسعيد حنايي کاشاني.- تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ۱۳۷۸.

حقيقت گمشده: داستان گرايشم به مذهب اهل‌بيت عليهم‌السلام/ معتصم سيد احمد؛ ترجمه محمدرضا مهري.- قم: بنياد معارف اسلامي، مرکز نشر، ۱۳۷۹.

نفائس الفنون في عرايس العيون/ تأليف علامه شمس‌الدين محمد بن محمود آملي؛ با تصحيح ابوالحسن شعراني، ابراهيم ميانجي.- تهران: کتابفروشي اسلاميه، ۱۹۵۹م - ۱۹۵۷ م= ۱۳۳۸ - ۱۳۳۶.

صد مقاله حقيقت/ صديقه حقيقت.- [بي‌جا: بي‌نا]، ۱۳۹۹ ق.

حقيقت و خيال/ تأليف محمدعلي بهرامي.- [بي‌جا: بي‌نا]، ۱۳۵۲.

بيان حقيقت در پاسخ ادعاي سنجش حقيقت/ بقلم مهدي بروجردي.- قم: برقعي، ۱۳۲۹.

حقيقة الروح و الرؤيا/ فيصل الاتات.- بيروت: دارالمحجة البيضاء؛ دار الرسول الاکرم(ص)، ۱۴۱۶ق.= ۱۳۷۵.

حقيقة الفلسفات الاسلامية/ تأليف جلال العشري؛ تقديم عبدالهادي مسعود.- بيروت: دارالمصرية اللبنانية، ۱۴۱۲ق.= ۱۳۷۰.

حقيقة لااله‌الاالله/ ابوالاعلي المودودي، سيد قطب، صالح‌بن فوزان.- بيروت: دارالجيل، ۱۴۱۴ ق.

حقيقة الجفر عندالشيعة/ اکرم برکات العاملي؛ تقديم جعفر مرتضي.- بيروت: دارالصفوة، ۱۴۱۶ ق.

حقيقة آدم عليه‌السلام بين الدين والعلم/ سليمان المدني.- دمشق: دار دانية، [بي‌تا].

فلسفه، معرفت و حقيقت/ فريدريش نيچه؛ ترجمه مراد فرهادپور.- تهران: هرمس، ۱۳۸۰.

رهروان حقيقت (هفده گفتار)/ جواد حديدي.- تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ۱۳۸۰.

احياگر حقيقت دين (مجموعه مقالات)/ محمد خاتمي؛ گردآوردنده اميررضا ستوده.- تهران: ذکر، ۱۳۷۸.

الامام المهدي(ع) حقيقة لاخيال/ تأليف کاظم جعفر المصباح.- بيروت: مؤسسةالاعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۹ ق.

حقيقة مصحف فاطمة(ع) عند الشيعه/ بقلم اکرم برکات العاملي.- بيروت: دارالصفوة، ۱۴۱۸ ق.

حقيقت شرق: نگاهي بر زندگي و خاطرات حکيم فرزانه حضرت آيت‌الله مصباح/ حسين‌علي عربي.- قم: زلال کوثر، ۱۳۸۱.

حقيقت حضرت محمد(ص) و قرن بيستم/ تأليف محمدامين شيخو؛ تحقيق و تنظيم عبدالقادر مشهور به ديراني؛ بامقدمه‌اي از خدايار ناصري، نبيل حلباوي، مصطفي رنجبر شيرازي.- [بي‌جا]: ذوي القربي، ۱۳۸۱.

نهضت حسيني، عزت حسيني به ضميمه حماسه حسيني و ظهور حقيقت آدمي/ مصطفي دلشاد تهراني.- تهران: ذکر، ۱۳۸۱.

دموکراسي يا حقيقت: رساله‌اي جامعه‌شناختي در باب روشنفکري ايراني/ علي ميرسپاسي.- تهران: طرح نو، ۱۳۸۱.

براءة آدم(ع): حقيقة قرآنية/ جعفر مرتضي العاملي.- بيروت: المرکزالاسلامي للدراسات، ۱۴۲۲ ق.

آيينه‌داران حقيقت: مصاحبه‌هاي مجله حوزه با عالمان و دانشوران حوزوي/ تهيه و تدوين مجله حوزه.- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۸۲ -.

حقيقت ديني در عصر ما/ ويليام مونتگمري وات؛ ترجمه ابوالفضل محمودي؛ تهيه مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامي.- قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مرکز انتشارات، ۱۳۷۹.

اشباح حقيقت: نقدي بر افکار و عملکرد دکتر علي شريعتي/ مهدي سليمي همداني (فامنيني).- قم: گلستان ادب، ۱۳۸۲.

حقيقت و آزادي/ ريمون آرون؛ ترجمه مهرداد نورائي.- تهران: مرواريد، ۱۳۸۲.

رساله در حقيقت و کيفيت سلسله موجوات و تسلسل اسباب و مسببات/ تصنيف ابوعلي سينا؛ با مقدمه و حواشي و تصحيح موسي عميد.- همدان: دانشگاه بوعلي سينا؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ۱۳۸۳.

تشنگان و پويندگان راه حق يا: در جستجوي حقيقت، شرح حديث عنوان بصري/ رضا قربانيان.- اصفهان: پيام عترت، ۱۳۸۲.

پژوهشي در حقيقت ملائکه (فرشتگان)/ فريبا چناري.- زنجان: نيکان کتاب، ۱۳۸۴.

حقيقت حج به ضميمه‌ي ذبح،عامل حيات برتر/ علي صفايي حائري (عين - صاد).- قم: ليلةالقدر، ۱۳۸۳.

نقش ايمان در علم: عالمان در جست و جوي حقيقت/ مترجم بتول نجفي؛ ويراستاران وبليو مارک ريچاردسون... [و ديگران].- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۸۴.

مجموعه رسائل عرفاني: مثنوي نزهةالابرار، شرح بيتي از اميرخسرو دهلوي، شرح حديث حقيقت/ قاسم علي اخگر حيدرآبادي؛ مقدمه، تصحيح و تحقيق مليحه کرباسيان، محمد کريمي زنجاني اصل.- تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ۱۳۸۵.

بنياد کلي گرايي؛ پل قديس و منطق حقيقت/ آلن بديو؛ مترجمان مراد فرهادپور، صالح نجفي.- تهران: ماهي، ۱۳۸۶.

تاريخمندي فهم در هرمنوتيک گادامر: جستاري در "حقيقت و روش"/ امداد توران.- تهران: بصيرت، ۱۳۸۹.

دو گانگي حقيقت از ديدگاه ابن‌رشد و ابن‌رشديان/ حسن يوسفيان.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۹.

[وصايا الرسول لزوج البتول. فارسي]

کلام وحي بر آستان ولايت: مجموعه‌اي کامل از وصيت‌ها و سفارش‌هاي پيامبر (ص) به اميرالمومنين(ع)/ مولف علي حسيني‌صدر؛ ترجمه و تنظيم محمد انصاري؛ ويراستاري و تصحيح يوسف غلامي.- قم: دليل ما، ۱۳۸۸.

به سوي آفريدگار/ لطف‌الله صافي گلپايگاني.- تهران: دليل ما، ۱۳۸۷.

[الاشارات و التنبيهات. شرح]

شرح اشارات و تنبيهات (نمط سوم) در باب نفس/ حسن مصطفوي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۷.

حکمت و معنويت در ايران نخستين سده‌هاي اسلامي (مجموعه گفتارها)/ محمد کريمي زنجاني اصل.- تهران: اطلاعات، ۱۳۸۶.

حقيقت و زبان: درآمدي بر نقد زبان‌گروي در فلسفه سياسي/ مهدي عابدي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸.

درآمدي به نظام حکمت صدرائي/ عبدالرسول عبوديت.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انسانيa ؛ قم : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۸-.

سلسله المختارات من نصوص التفسير المستنبط ۳: القسم الثاني و هو المقدمه الحاويه علي تفاسير عقليه لفلاسفه الهيين/ منوچهر صدوقي سها.- تهران: حکمت، ۱۴۳۱ = ۱۳۸۹.

انديشه‌هاي کلامي، فقهي و سياسي آيه‌الله محسني/ جوادي غزنوي.- قم: وحدت بخش، ۱۳۸۷.

نقش باورهاي ديني در اصلاح فرد و جامعه/ سعدالله حسني.- قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۹.

حکمت متعاليه/ حسن معلمي.- قم: مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، مرکز نشر هاجر، ۱۳۸۷.

پيام فيلسوف: گزيده‌هايي از آثار صدراي شيرازي و شارحانش/ اکبر ثبوت.- تهران: علم، ۱۳۸۹.

خيال از نظر ابن‌سينا و صدرالمتالهين/ زهره برقعي.- قم: موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۸۹.

فلسفه افلاطون/ غلامرضا رحماني.- قم: موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۸۹.

رويکردي نو در پايگاه وضع و دلالت‌هاي زباني/ محمدمهدي ميرباقري.- قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامي، ۱۳۸۸.

درآمدي بر علوم انساني اسلامي/ علي اصغر خندان [...و ديگران].- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸.

آينه حقيقت: (امام حسين عليه‌السلام در کلام آيت‌ا... بهجت)/ م. رحمتي.- قم: تهذيب، ۱۳۸۶.

آشنايي با فيلسوفان مسلمان: (خواجه نصيرالدين طوسي)/ فضل‌الله حسيني، غلامرضا ميناگر.- تهران: کانون انديشه جوان، ۱۳۸۶.

معنا، امکان و راهکارهاي تحقق علم ديني/ حسين سوزنچي.- تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، ۱۳۸۹.

از شک تا يقين/ علي موحديان عطار.- قم: دانشگاه اديان و مذاهب، ۱۳۸۷.

مجموعه مقالات همايش نهضت توليد علم و جنبش نرم‌افزاري در حوزه معارف اسلامي/ به کوشش حسين حسيني.- کرمان: نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي استان کرمان، ۱۳۸۹.

عارفان بزرگ ايراني در بلنداي فکر انساني (پيران حقيقت در جهان معرفت)/ پژوهش و نگارش عبدالرفيع حقيقت (رفيع).- تهران: موسسه پژوهشي و انتشاراتي کومش، ۱۳۸۳.

دين و اخلاق در نگاه هانس کونگ/ حسن قنبري.- قم: دانشگاه اديان و مذاهب، ۱۳۸۸.

چکيده مقالات همايش مباني فلسفي علوم انساني/ دبيرخانه همايش مباني فلسفي علوم‌انساني.- قم: موسسه آموزشي و پرورشي امام خميني (ره)، ۱۳۸۹.

فلسفه آزاد/ رضا صدر؛ به اهتمام باقر خسروشاهي.- [ويرايش ۲].- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۷۷.

عرفان و عبادت/ عباس محفوظي.- قم: مشهور، ۱۳۸۹.