سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩
 

لیست کتابهای کتاب خانه انجمن معرفت شناسی

ردیف

عنوان کتاب

موجودی- جلد

مؤلّف کتاب

مترجم وسایر عوامل

1

A guide through The theory of Knowledge

2-1

Adam Morton

لاتین-ع-ج

2

A history of philosophy

1-1

Fredrick Copleston

لاتین-ع-ج

3

A Priori Knowledge

1-1

Paul K.Moser

لاتین-ع-ج

4

A realist conception of Truth

1-1

William P.Alston

لاتین-ع-ج

5

A short Commentary on Kant Critique of pure reason

شرح مختصر نقد عقل محض

1-1

A . C . Ewing

لاتین-ع-ج

6

Aboyt the Author

1-1

Hilary Putnam

لاتین-ع-ج

7

After Postmodernism

1-1

Jose lopez   , garry potter

لاتین-ع-ج

8

An interoduction to conternporary Epistemology

1-1

Matthias Steup

لاتین-ع-ج

9

An introdaction to Epistemology

1-1

Charles landesman

لاتین-ع-ج

10

Belief and Knowledge

1-1

Robert J.Ackermann

لاتین-ع-ج

11

Beyond Jastification

1-1

William P.Alston

لاتین-ع-ج

12

Contemporary Debates in Epistemology

1-1

Matthias Steup and ernest sosa

لاتین-ع-ج

13

Context and cantent

1-1

Robert C.Stalnaker

لاتین-ع-ج

14

Epistemic Jastification

1-1

Hamid Vahid

لاتین-ع-ج

15

Epistemic Jastification

 

Lourence Bonjour and Ernest sosa

لاتین-ع-ج

16

Epistemology

1-1

Avrum Stroll

لاتین-ع-ج

17

Epistemology

1-1

Robert Audi

لاتین-ع-ج

18

Epistemology

1-1

Micheal Humer with an interdaction by robert Audi

لاتین-ع-ج

19

Epistemology

1-1

              blith Hilary korn

لاتین-ع-ج

20

Epistemology

1-1

John Greco and Ernest sosa

لاتین-ع-ج

21

Epistemology

 

Laurence Bonjour

لاتین-ع-ج

22

Epistemology and An thology

 

Ernest sosa and jaegwon Kim

لاتین-ع-ج

23

Epistemology as theology

1-1

James beilby

لاتین-ع-ج

24

Epistemology theory of Knowledge

1-1

Archie J.Bahm

لاتین-ع-ج

25

Ernest Sosa and his critics

1-1

John Greco

لاتین-ع-ج

26

Evidence and Iquiry

 

Susan Haack

لاتین-ع-ج

27

Explanation and understanding

1-1

Georg Henrik Von Wright

لاتین-ع-ج

28

Historical Ontology

 

Ian Hacking

لاتین-ع-ج

29

Human Knowledge

1-1

Bertrant Rassell wite a new interdaction by john g.slater

لاتین-ع-ج

30

Kant & the

 Critique of pure reason

1-1

Sebasstian Gardner

لاتین-ع

31

Kant Critique of pure reason

نقد عقل محض

1-1

Werner s . pluher

پلوهر

لاتین-ع-ج

32

Knowledge and Evidence

1-1

PaulK.Moser

لاتین-ع-ج

33

Knowledge and Faith

1-1

Walter Redmond

لاتین-ع-ج

34

Knowledge and the flow of information

1-1

Fred I.Dretske

لاتین-ع-ج

35

Knowledge Anditslimits

1-1

Timothy williamson

لاتین-ع-ج

36

Knowledge belief and character

1-1

Guy Axtell

لاتین-ع-ج

37

Meta Epistemology and skepticism

1-1

Richard Fumerton

لاتین-ع-ج

38

Modern Epistemology

1-1

Nicholas Everitt    alec fisher

لاتین-ع-ج

39

Opus postumum

1-1

e.forster&m.rossn

لاتین-ع

40

Philosophical Foundations of historical Knowledge

1-1

Murray G. Murphey

لاتین-ع-ج

41

Pluralism

1-1

Nicholas Rresher

لاتین-ع-ج

42

Problems of Knowledge