سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

بسم الله ارحمن ارحیم

ممیزی دانش فلسفه اسلامی

مجری: انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه            ناظر علمی: دکتر محمد فنایی اشکوری

مدیر اجرایی طرح: دکتر حسن عبدی                                 گروه تخصصی: علوم ارزشی و معرفتی

از آن جا که آگاهی وضعيت موجود يک شاخه علمی و شناخت کافی نسبت به زمينه‌ها، استعدادها و توان موجود پيش‌شرط برنامه‌ريزی برای هر گونه توسعه و پيش‌رفت علمی است، شناسايي و نيروها و مراکز فعال در زمينه فلسفه اسلامی، و گردآوری اطلاعات مربوط به افرادی که به مباحث فلسفی می‌پردازند، ضروری است. از اين رو در طرح حاضر تلاش شده است تا اطلاعات مربوط به افراد، مراکز و موسساتی که به نحوی به قلمرو فلسفه اسلامی می‌پردازند، با جهت‌گيری به سمت فراهم ساختن بستر لازم برای مديران و برنامه‌ريزان گردآوری گردد.

طرح «مميزی دانش فلسفه اسلامی» مشتمل بر يک مقدمه، پنج فصل، و يک پيوست می‌باشد. از فصل اول يا کليات طرح که بگذريم، در فصل دوم به معرفی اجمالی و کلی دانش فلسفه اسلامی پرداخته خواهد شد، در فصل سوم اطلاعات مربوط به اين دانش نخست در کشور ايران و سپس در چهار کشور مصر، ترکيه، مالزی و امريکا گردآوری خواهد شد. اطلاعات لازم در سه محور شاخص انسانی، شاخص ساختاری، و شاخص عمل‌کردی جمع‌آوری خواهد شد. در فصل چهارم اطلاعات گردآوری شده تجزيه و تحليل خواهد شد و در فصل پنجم نيز بر اساس تجزيه و تحليل اطلاعات، به نقاط قوت و ضعف اين دانش در وضعيت موجود اشاره خواهد شد.

اين طرح دارای يک پيوست می‌باشد که عهده‌دار ارائه گزارشی از جايگاه «فلسفه‌ستيزی» در ايران و با تاکيد بر حوزه علميه قم می‌باشد.