سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

بسم الله ارحمن ارحیم

خلاصه گزارش

ممیزی دانش معرفت شناسی

EpistemologyKnowledgeAudits

 

مجری: انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه            تاریخ اختتام:  تیرماه 1391

مدیر اجرایی طرح: محسن کهتری                                 گروه تخصصی: علوم ارزشی و معرفتی

چکیده فارسی:

در این پژوهش سعی شده به بررسی وضعیت فعلی دانش معرفت شناسی در کشور ایران و دو کشور منطقه یعنی مصر و عراق و یک کشور پیشرفته یعنی آمریکا پرداخته و با جمع آوری و مقایسه آماری اطلاعات انسانی، ساختاری و عملکردی این کشورها، به نقاط ضعف و قوت هرکدام اشاره کرده و برای بهبود و ارتقاء وضعیت این دانش در کشور ایران، راهبردها و پیشنهاداتی را مطرح نماید. این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام می شود. به این صورت که برای توصیف اطلاعات، از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اطلاع رسانی معتبر بهره گرفته و به دستگاه های متولی آموزش عالی مانند مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مراجعه شده است ،آن گاه پس از طبقه بندی اطلاعات، با استفاده از روش اس، دبلیو، اُّّّّّّ، تی (SWOT) داده های طبقه بندی شده، تجزیه و تحلیل  شده است . به نظر می رسد این پژوهش توانسته است تا حد زیادی وضعیت موجود این دانش را در کشورهای نامبرده تبیین نموده و برای چشم انداز و برنامه ریزی آینده آن،  پیشنهادات مناسب و واقع بینانه ای را ارائه نماید که در فصل پنجم بیان گردیده است.

واژگان کلیدی:

معرفت شناسی؛ شاخص انسانی؛ شاخص ساختاری؛ شاخص عملکردی، الگوی SWOT

تصویری از وضعیت موجود دانش معرفت شناسی در ایران و مقایسه با دو کشور منطقه و یک کشور پیشرفته.


Title:

EpistemologyKnowledgeAudits

Abstract

In this Research it has been tried to survey the current situation of the knowledge of epistemology in Iran and two other countries of the region; Egypt and Iraq and a developed country meaning USA, by collecting and Statistical comparing human, structural and functional information of these countries, indicating to the weak and strong points in these countries, trying to find out some strategies and suggestions to improve the situation of this knowledge in Iran. This research is done descriptively and analytically; for describing the information reliable sources of libraries and websites have been used and has been referred to higher education institutions like: “The Institute of Research and Planning Higher Education”. Then after classifying the information, using the method of SWOT, the classified data has been analyzed. It seems that this research has been successful to large extent, to clarify the situation of this science in these countries and to present suitable and realistic recommendations for its future planning and perspective which is mentioned in the fifth chapter. 

Key words:

Epistemology,HumanitiesIndex,Structuralindicators,Performance indicators, SWOT model