سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

انجمن­ معرفت شناسی حوزه

«نشست­های علمی»1391

ردیف

عنوان

موضوع

کارشناس و استاد

ناقدین

تاریخ

انجمن

نشست علمی

بدیهیات حقیقی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح

استاد مجتبی مصباح

17/01/1391

معرفت شناسی حوزه

نقد کتاب

نگاهی انتقادی به معرفت شناسی جدید

دکتر حسن عبدی

دکتر فیروزجایی

23/01/1391

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

معیار صدق بدیهی

استاد مجتبی مصباح

07/02/1÷391

معرفت شناسی حوزه

کرسی نظریه پردازی

معرفت شناسی اخلاق

دکتر محسن جوادی

20/02/1391

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

نقد و بررسی دیدگاه کیث لرر در تحلیل معرفت

حجت الاسلام مهدی عبداللهی

26/07/1391

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

اعتبار خبر واحد در اعتقادات دینی

حجت الاسلام عبدالله محمدی

10/08/1391

معرفت شناسی حوزه