سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

انجمن­ معرفت شناسی حوزه

«نشست­های علمی»1390

ردیف

عنوان

موضوع

کارشناس و استاد

ناقدین

تاریخ

انجمن

نشست علمی

بررسی مسأله صدق در الاهیات پست لیبرال

حجت الاسلام دکترالهی

دکتر حسن عبدی

21/08/1390

معرفت شناسی حوزه

کرسی نظریه پردازی

معرفت شناسی در عرفان

حجت الاسلام دکتر گرجیان

22/09/1390

معرفت شناسی حوزه

کرسی نظریه پردازی

حجیة المنهج العقلی البرهانی و منطقة الفراغ العقلی

حجت الاسلام دکتر ایمن المصری

12/10/1390

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

ملاک صدق بدیهیات

آیت الله فیاضی

20/11/1390

04/12/1390

معرفت شناسی حوزه