سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

انجمن­ معرفت شناسی حوزه

«نشست­های علمی»1388

ردیف

عنوان

موضوع

کارشناس و استاد

ناقدین

تاریخ

انجمن

نشست علمی

تأیید پذیری قضایا کلی تجربی

حجت الاسلام محمدباقرملكيان

02/02/1388

معرفت شناسی حوزه

نقد کتاب

نقد کتاب منابع معرفت

محمد حسین­زاده

علی شیروانی، سیدعلی طاهری

13/08/1388

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

نقدوبررسي اشكال هاي مكتب تفكيك به روش فلسفي(1)

حجت الاسلام حسين مظفري

11/09/1388

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

نقدوبررسي اشكال هاي مكتب تفكيك به روش فلسفي(2)

حجت الاسلام حسين مظفري

07/11/1388

معرفت شناسی حوزه

نشست علمي

تبیین دانش تخصصی معرفت شناسی، چشم انداز و روش­های دستیابی آن

حجت الاسلام مرتضی رضایی

11/11/1388

معرفت شناسی حوزه

نشست علمي

ادله اشتراکات علم حضوری و حصولی

آیت الله فیاضی

1388

معرفت شناسی حوزه

نقد کتاب

بررسی و نقد کتاب معرفت شناسی نوین

آیت الله فیاضی

1388

معرفت شناسی حوزه