سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

معرفت شناسی حوزه

«نشست­های علمی»1387

ردیف

عنوان

موضوع

کارشناس و استاد

تاریخ

انجمن

نشست علمی

خواستگاه ومنزلت قضایای تحلیلی درمعرفت شناسی اسلامی وغرب

حجت الاسلام احمد ابوترابى

09/03/1387

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

نقد وبررسی دیدگاه آلستون درباره ی « ارادی بودن تصدیقات »

کارشناسان معرفتی

1387

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

بررسی علم به جهان خارج جسمانی باتأکید بردیدگاه صدرالمتألّهین

کارشناسان معرفتی

1387و1388

معرفت شناسی حوزه

نشست علمی

اشتراکات علم حضوری وعلم حصولی

کارشناسان معرفتی

1387

معرفت شناسی حوزه